Vraag 43: Wat kan je doen als niet duidelijk is of advies van de ondernemingsraad is vereist?

Het is niet altijd duidelijk of er advise moet worden gevraagd over een bepaalde kwestie aan de ondernemingsraad. Je moet bijvoorbeeld advise vragen over een ‘belangrijk’ onderwerp. Maar wat moet er nou onder ‘belangrijk’ worden verstaan?

Kantonrechter
Het kan dus zijn dat de ondernemer geen advies heeft gevraagd, maar dat dit wel had gemoeten. Als de onderneming geen advies heeft gevraagd, terwijl de ondernemingsraad wel vind dat dit vereist is, dan kan de ondernemingsraad bij de kantonrechter een verzoek indienen om het vragen van advies af te dwingen. De kantonrechter beslist in zo een geval of er wel of geen advies gevraagd moet worden.

Ondernemingskamer
Als het besluit wordt genomen zonder advies, dan kan de ondernemingsraad een procedure starten bij de ondernemingskamer. Bij de ondernemingskamer zal de vraag centraal staan of het besluit kennelijk onredelijk was. Het besluit is al snel kennelijk onredelijk als het advies niet is gevraagd, terwijl de ondernemer hiertoe wel gehouden was.

Vraag 42: Hoe werkt een Europese ondernemingsraad?

In sommige gevallen is er een verplichting voor internationale concerns om in onderhandeling te treden met vertegenwoordigers van bepaalde werknemersorganisaties uit landen van de EU of staten binnen de Europees Economische Ruimte (EER).

Criterium
Deze verplichting geldt voor ondernemingen of concerns bij wie de afgelopen twee jaar gemiddeld meer dan duizend medewerkers binnen de EU of de EEC werken, terwijl minimaal twee ondernemingen in verschillende staten ieder meer dan 150 werknemers tellen.

Doel
Het doel van de onderhandelingen tussen het (hoofd)bestuur en vertegenwoordigers van medewerkers is om de medezeggenschap vorm te geven ten aanzien van aangelegenheden die nationale grenzen overschrijden. Maar de regelingen die ontstaan brengen vaak lang niet de rechten met zich mee die voor Nederlandse ondernemingsraden gelden.

Vraag 41: Kan iemand die gedetacheerd is ook gekozen worden voor de ondernemingsraad?

Ja, dit kan! Ook iemand die gedetacheerd is kan lid worden van de ondernemingsraad.

Voorwaarden in de wet
Het is mogelijk dat een persoon die gedetacheerd is ook in de ondernemingsraad verkozen kan worden. Dit staat in de Wet op de Ondernemingsraden. Dit antwoord geldt ook voor uitzendkrachten. De gedetacheerde werknemer of de uitzendkracht moet wel aan een voorwaarden voldoen. De gedetacheerde of uitzendkracht moet namelijk minimaal 24 maanden werkzaam zijn bij het bedrijf.

Vraag 40: Hoe verhoudt medezeggenschap zich met organisatieontwikkeling?

Organisatieontwikkeling is natuurlijk een containerbegrip, maar het gaat over het realiseren van verandering(en) van de organisatorische situatie om succesvol te zijn. Veel ondernemingen en bedrijven maken een vrijwel onafgebroken proces van verandering en reorganisaties door. Je wil groeien naar een gewenste situatie en dat doe je (constant) door middel van organisatieontwikkeling.

Organisatieontwikkeling en medezeggenschap
Organisatieontwikkeling kan zo op gespannen voet komen te staan met medezeggenschap. Als organisatieontwikkeling betekent dat een onderneming veel verandert en reorganiseert is dit het geval. Dit komt omdat het adviesrecht in de medezeggenschap gebaseerd is op de veronderstelling dat er sprake is van periodieke discrete beslismomenten. Als een bedrijf onafgebroken veranderingen doorvoert, komt dit op gespannen voet te staan met medezeggenschap.

Vraag 39: Moet een (nieuwe) dochteronderneming ook een OR hebben?

Voor deze vraag is niet de juridische vorm doorslaggevend, maar de zelfstandigheid van de dochter. U moet dus kijken wat de dochteronderneming gaat doen/ doet.

Test vragen
Probeer onderstaande vragen te beantwoorden om te kijken of de dochteronderneming zelfstandig opereert.

  • Gaat de dochtermaatschappij zelfstandig de markt op?
  • Zitten beide ondernemingen in een zelfde gebouw of wordt dit ook ruimtelijk gescheiden van de rest van de onderneming?
  • Heeft de dochteronderneming een eigen strategisch beleid?

Als het antwoord op bovenstaande vragen ‘ja’ is dan moet er een eigen medezeggenschapsorgaan komen. Het is dan weer afhankelijk van het aantal medewerkers of dit een ondernemingsraad wordt of niet.

Vraag 38: Is er een adviesplicht van de ondernemingsraad bij een reorganisatie?

De ondernemingsraad heeft adviesrecht als binnen de onderneming sprake is van een voorgenomen besluit tot een belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming of in de verdeling van bevoegdheden.

“Belangrijke wijziging”
Dus het adviesrecht is van toepassing als het gaat om een belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming. Dit betekent dat er een adviesplicht is bij een reorganisatie. Ook kan een reorganisatie samenhang met een fusie of wijziging van werkzaamheden, daar heeft de ondernemingsraad tevens een adviesrecht over.

Vraag 37: Wat is de personeelsvergadering?

De personeelsvergadering speelt een rol al als een onderneming te klein is voor een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

De personeelsvergadering is in tegenstelling tot de ondernemingsraad en de personeelsvertegenwoordiging een directe vorm van medezeggenschap. De personeelsvergadering moet verplicht worden ingesteld voor ondernemingen met tien of meer medewerkers. Indien er een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is ingesteld, dan vervalt de verplichting voor het instellen van de personeelsvergadering.